All eis Memberen

Unzuel: 106 Persounen

Critèren

NUMM
VIRNUMM
POSTEN
Gemeng/Syndicat
Allard
Jérôme
Redakter am Sekretariat
Gemeng Miersch
Arend
Christian
secrétaire-rédacteur
STEP
Assa
Anne-Catherine
secrétaire-rédacteur
SEBES
Asselborn
Thierry
secrétaire-rédacteur
SICLER
Bastos
Christophe
Gemengesekretär
AC Consdorf
Bausch
Patrick
Gemengesekretär
AC Dudelange
Berna
Marc
secrétaire-rédacteur
SIDERO
Biren
Arni
secrétaire-rédacteur
TICE
Braconnier
Nadine
Gemengesekretärin
AC Mondercange
Braun
Mike
Gemengesekretär
AC Pétange
Britz
Jérôme
Gemengesekretär
AC Hesperange
Clement
Jerry
secrétaire-rédacteur
Minettkompost
Dimmer
Martine
Gemengesekretär
Waldbëlleg
Elsen
Claude
Gemengesekretär
AC Dippach
Engel
Jos
Gemengesekretär
AC Vichten
Flener
Frank
Gemengesekretär
AC Lorentzweiler
Franck
Georges
Gemengesekretär
AC Bertrange
Frisch
Nico
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Kehlen
Glesener
Monique
Gemengesekretär
AC Vallée de l'Ernz
Goergen
Yves
secrétaire communal adjoint
Ville de Dudelange
Gottal
Marc
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Strassen
Grisius
Pierre
secrétaire-rédacteur
Nordstad (ZANO)
Guill
Claudine
Gemengesekretär
AC Mondorf-les-Bains
Haas
Marco
Gemengesekretär
AC Kehlen
Hahn
Francine
Gemengesekretär
Ville de Wiltz
Heinen
Roland
secrétaire-rédacteur
SISPOLO
Heinen
Patrick
Rédacteur
AC Rosport-Mompach
Hellers
Jean-Jacques
Gemengesekretär
AC Wormeldange
Hengen
Véronique
Gemengesekretär (anc.)
AC Betzdorf
Heuskin
Viviane
secrétaire-rédacteur
Natur- & Geopark Mëllerdall
Hoffarth
Steph
Gemengesekretär
AC Betzdorf
Huberty
Claude
Gemengesekretär
AC Lac de la Haute-Sûre
Jacoby
Charles
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Niederanven
Keiffer
Max
Secrétaire communal
Commune de Clervaux
Kellen
Jean-Paul
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Bertrange
Kellen
Martine
Gemengesekretär
AC Beckerich
Kiessel
Georges
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Schengen
Kimmes
Raymond
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Pétange
Klein
Jean-Pierre
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Steinsel
Kohnen
Katrin
Secrétaire-rédacteur
Syndicat intercommunal de Diekirch & Ettelbruck
Koob
Gérard
secrétaire-rédacteur
SYVICOL
Koroglanoglou
Savas
Secrétaire communal
Reckange-sur-Mess
Krecké
Henri
Gemengesekretär
Ville de Differdange
Kridel
Natascha
Redakter
Noumer
Laugs
Nadine
Gemengesekretär
AC Weiswampach
Legill
Guy
Gemengesekretär
AC Schengen
Liltz
René
Gemengesekretär
Ville de Diekirch
Lolaico
Francesco
secrétaire-rédacteur
Schoulsyndikat Billek
Mack
Patrice
Secrétaire adjointe
Echternach
Majeres
Nicolas
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Pétange
Manternach
Mandy
Gemengesekretär
AC Schifflange
Marchetti
Fernand
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Steinsel
Melchior
Pat
secrétaire-rédacteur
SIDEN
Mergen
Paul
Gemengesekretär
AC Goesdorf
Mertes
Carine
Gemengesekretär adjoint
AC Hesperange
Metzler
Marcel
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Bascharage
Mores
Sam
Gemengesekretär
AC Feulen
Mousel
Annick
Secrétaire-rédacteur
Naturpark Our
Nardecchia
Pascal
Gemengesekretär
AC Sandweiler
NEYENS
Tom
secrétaire communal adjoint
Commune de Mersch
Noël
Theo
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Erpeldange-sur-Sûre
Claude
Gemengesekretär
AC Berdorf
Olinger
Patrick
secrétaire-redacteur
SIAS
Osweiler
Claude
Gemengesekretär
AC Rosport-Mompach
Paulus
Claude
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Junglinster
Peiffer
Edouard
pensionnéierte Gemengesekretär
Ville d'Ettelbruck
Pesch
Anne-Marie
secrétaire-rédacteur
SIDEC
Pletgen
Marc
Gemengesekretär
Rammerich
Pletschette
Marc
Gemengesekretär
AC Wahl
Pütz
Diane
Gemengesekretär
AC Steinfort
Pütz
Carlo
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Weiswampach
Rasqué
Léon
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Rambrouch
Reiser
Paul
Gemengesekretär
AC Habscht
Rommes
Jessica
Gemengesekretärin
AC Kayl
Rosen
Guy
secrétaire communal
Manternach
Schaus
Pol
Secrétaire communal
Veianen
Scheidweiler
Jeff
Gemengesekretär
AC Helperknapp
Schlammes
Nico
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Waldbillig
Schlesser
Tanja
Gemengesekretär adjoint
Ville d'Ettelbruck
Schmit
Pierre
Gemengesekretär
AC Kopstal
Schmit
Christine
Gemengesekretär
AC Remich
Schons
Raymond
Gemengesekretär
AC Flaxweiler
Schroeder
Paul
secrétaire communal
Wincrange
Schroeder
Danielle
Gemengesekretär
AC Clervaux
Schroeder
Aender
Gemengesekretär
AC Mertzig
Schuler
Gilles
Gemengesekretär
AC Heffingen
Schwartz
Claude
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Wiltz
Sertznig
René
Gemengesekretär
Ville de Grevenmacher
Simon
Bob
secrétaire-rédacteur
SIDERE
Stein
Carlo
pensionnéierte Gemengesekretär
AC Grosbous
Theves
Christophe
secrétaire adjoint
AC Mondorf-les-Bains
Thiry
Olivier
Secrétaire communal ff
AC Roeser
Troes
Paul
Gemengesekretär
AC Erpeldange-sur-Sûre
Van Wissen
Pauline
secrétaire-trésorier
SIDOR
Wagner
David
secrétaire-rédacteur
SIDEST / SIAEG
Wampach
Jean Claude
Gemengesekretär
AC Tandel
Wantz
Léon
Gemengesekretär
AC Mersch
Waterkeyn
Danièle
secrétaire communal
AC Junglinster
Weber
Christian
secrétaire communal en service provisoire
AC Waldbredimus
Weis
Yves
Gemengesekretär
AC Schieren
Welter
Pascal
Redakter
Gemeen Wormer
Weyland
Yves
Gemengesekretär
AC Lintgen
Wilgé
Marc
Gemengesekretär
AC Stadtbredimus
Winckel
Jérôme
Gemengesekretär
AC Rumelange
Wolff
Raymond
Ancien sécrétaire (Ell)
Bertrange
Wolter
Henrike
Secrétaire adjointe
Flaxweiler